تعرفه نرم افزار مدیریت درمانگاه

امکان پرداخت ماهیانه و سالیانه بدون هزینه پشتیبانی.

یک ماه اول

زیرساخت ابری

رایگان

 • کاربران نامحدود
 • بیماران نامحدود
 • پزشکان نامحدود
 • نوبت نامحدود

اشتراک ماهیانه ابری

یک بخش درمانی/زیبایی

۳۰۰۰۰۰ تومان

 • کاربران نامحدود
 • بیماران نامحدود
 • پزشکان نامحدود
 • نوبت نامحدود

اشتراک ماهیانه ابری

چند بخش درمانی

۵۰۰۰۰۰ تومان

 • کاربران نامحدود
 • بیماران نامحدود
 • پزشکان نامحدود
 • نوبت نامحدود

نصب اختصاصی

بدون محدودیت زمانی

۱۲میلیون تومان

 • کاربران نامحدود
 • بیماران نامحدود
 • پزشکان نامحدود
 • نوبت نامحدود