نسخه الکترونیک بیمار با نرم افزار درمانگاه

ارسال نسخه الکترونیک به وزارت بهداشت، تامین اجتماعی، بیمه سلامت

با توجه به اجباری شدن ارسال نسخ پزشکی به صورت الکتروینک، تهیه یک نرم افزار جهت مدیریت مطب و درمانگاه و مراکز درمانی که امکان ارسال نسخ الکترونیکی را به انواع سازمان ها و مراکز داشته باشد یکی از مهمترین موضوعات مراکز درمانی کشور است.

نرم افزار مدیریت درمانگاه کلینیک سرخ این نیاز را به طور کامل پوشش داده و در کنار سایر ویژگی های نرم افزار مدیریت درمانگاه، به یک نرم افزار نسخ الکترونیک بیمار نیز تبدیل شده است.

مزایای نسخه الکترونیک بیمار

  • حذف دفترچه درمانی فیزیکی
  • آرشیو سابقه دارویی بیمار
  • آرشیو نسخ پزشکی بیمار
  • حذف خطرات ناشی از آلوگی روی سطوح(دفترچه فیزیکی)
  • به صفر رسیدن تداخل دارویی
  • حذف مشکل ناخوانا بودن دستخت پزشکان

حذف دفترچه درمانی فیزیکی در نسخه الکترونیک

بیمار در هنگام مراجعه به پزشک به جای ارایه دفترچه، کدملی خود را ارایه می دهد و پزشک نیز به جای یادداشت نسخه در دفترچه،‌آن را در نرم افزار مدیریت نسخ پزشکی الکترونیک ثبت می کند. در این روش علاوه بر اینکه ریسک از بین رفتن نسخ قبلی از بین می رود،‌ همچنین بیمار نیازی به حمل سوابق پزشکی به همراه خود ندارد.

آرشیو سابقه دارویی بیمار

در این روش زمان تجوز نسخه برای بیمار می توانیم به سوابق دارویی آن دسترسی داشته باشیم و با در نظر گرفتن داروهای مصرف شده اقدام به تجوز نسخه جدید نماییم که در نهایت منجر به درمان بهتر بیمار می گردد.

حذف تداخل دارویی با نرم افزار نسخه الکترونیک بیمار در درمانگاه

نرم افزار به عنوان دستیار پزشک وارد می شود و در صورتی که داروی تجویز شده با یکی از داروهای فعلی یا قبلی تداخلی داشته باشد،‌ پزشک معالج را آگاه می نماید.

رفع مشکل ناخوانا بودن دستخت پزشکان برای داروخانه ها

با عملیاتی شدن نسخه الکترونیک بیمار در درمانگاه و مطب های خدمات درمانی، امکان خواندن نسخه تجویز شده بسیار تسهیل می شود.